Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

Stručný popis

Podpora ve specifickém cíli 2.5 bude poskytována na realizaci úspor energie v bytových domech mimo území hl. m. Prahy. Podpořeno bude zateplení, výměna zdroje i další související opatření. U projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 – 40 %, stoupla podpora oproti předchozí výzvě z 25,5 % na 30 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 % – původně to bylo 32,3 %. Bude podpoře celková renovace budovy i dílčí opatření (ty ale s vyšším požadavkem na kvalitu měněných prvků). Bude podpořena také samostatná výměna zdroje a instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty budou mít odpovídající snížené požadavky na energetickou náročnost měněných prvků.

Obce, kraje a jimi zřízené organizace obdrží o 1,5 %, resp. o 1,9 % vyšší míru podpory, kde toto navýšení bude pokryto ze státního rozpočtu.

 

Aktuality

Aktuální výzva byla vyhlášena v lednu 2018 a potrvá do listopadu 2019.

V březnu 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušilo podmínky. Posouvá se limit veřejných zakázek pro jednodušší režim na 20 milionů korun celkové investice, účinnost byla od 1. května 2017. Dále byla zjednodušena další administrativa ve specifických pravidlech pro žadatele, která byla vztažena i na rozpracované žádosti. Od června 2017 mají možnost žádat i bytová družstva jako správci i za vlastníky, kterými jsou zčásti fyzické osoby nepodnikající. 

  

Celková alokace na programové období

622 mil. euro, zhruba tedy 17 miliard Kč

 

Příjemci

vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících.

 

Podporované aktivity

V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice a vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu.

Lze také vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

 

Podmínky podpory


Aktuální výzva:

Plánovaná alokace prostředků : 11 250 000 000 mld. Kč

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj (s pobočkami na krajských úřadech)

Cílové území: celá ČR mimo hl. m. Prahy (podpora úspor energie v bytových domech na území Prahy je poskytována v programu Nová zelená úsporám)

Více na 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016