Operační program Životní prostředí (OPŽP) - kotlíkové dotace

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

 

Stručný popis

Ve specifickém cíli 2.1 OPŽP je podporována výměna nekvalitních lokálních topenišť zejména na uhlí za nové zdroje odpovídající budoucím požadavkům na účinnost a emise těchto zdrojů (tzv. "kotlíkové dotace). Žadateli do programu jsou kraje, ty budou následně rozdělovat prostředky vlastníkům domů. Každý kraj může ve svém programu podmínky mírně modifikovat, základní rámec daný programem a výzvou bude zachován. Každý koncový příjemce podpory bude muset prokázat dosažení jistých úspor energie, a to buď a) kombinací výměny kotle s renovací z programu Nová zelená úsporám v části A, b) prokázáním, že dům již byl zrenovován (dosažení určité energetické náročnosti), c) realizací některého z nabízených mikroopatření.

 

Aktuality

16.3.2017 Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně.

Celková alokace na programové období

453 mil. euro na celou prioritní osu, na specifický cíl 2.1 zhruba 9 miliard Kč

 

Příjemci

Kraje a obce. Aktivita je realizována prostřednictvím krajů, kdy každý kraj vytvoří své grantové schéma. Hlavní cílovou skupinou konečných příjemců podpory jsou vlastníci rodinných domů.

 

Podporované aktivity

Aktuální výzvy

Mezi kraje bude v současném druhém kole kotlíkových dotací rozděleno dalších 3,4 miliardy korun. Ty je následně přerozdělí mezi občany prostřednictvím svých krajských výzev. Pro domácnosti to značí další šanci získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Nově MŽP nebude podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření. Ve druhé vlně do konce roku 2019 je předpoklad vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.

Další novinkou oproti první výzvě je zavedení stropů na maximální výši dotace. Tím bude zajištěno, že kotle nebudou zbytečně předražené, ale na žadatele to zároveň nijak nedopadne. Díky zrušeným mikroenergetickým opatřením se totiž celkově sníží obnos, který žadatel bude muset financovat ze svého. Například u nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to až o 7 tisíc korun méně, které bude muset domácnost doplatit na výměnu s dotací.

Zkrátka ale nepřijdou ani ti žadatelé, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, např. vyměnit okna či částečně zateplit dům. Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám tzn., například vymění okna, dveře nebo zateplí strop pod nevytápěnou půdou, získá krom dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun. Získání bonusu za zateplení je možné prakticky kdykoliv, až do konce trvání programu Nová zelená úsporám. Žadatel si může požádat letos na kraji o dotaci na kotel, a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení, po realizaci opatření mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.

Způsobilé výdaje

Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Z programu mohou domácnosti čerpat na nový kotel desítky tisíc korun, další peníze pak mohou získat přímo od kraje či obce, které se do kofinancování také mohou zapojit.

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: celá ČR

Více na http://www.opzp.cz/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016