Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast: 7. Životní prostředí ve městech a obcích Podoblast podpory: 7.1 Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Stručný popis

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl (dále jen „SC“) 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Aktuality

Zahájení příjmu Žádostí: 14. prosince 2015 Ukončení příjmu Žádostí: 31. prosince 2016 ve 14:00

Alokace prostředků pro výzvu

Celkem 500 000 000 Kč.

Příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlášené výzvy v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, SC 5.1, a to:

 

Podporované aktivity

Předmětem podpory v rámci podoblasti podpory 7.1 je:

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: celá ČR

Více ZDE: https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16669-text_8_vyzvy.pdf

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016