Nová zelená úsporám - pro novostavby rodinných domů.

Stručný popis

Jde o program na podporu úspor energie v rodinných domech na území celé České republiky. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Podpora výměny zdrojů byla přesunuta do Operačního programu Životní prostředí (tzv. "kotlíkové dotace", které budou spravovat jednotlivé kraje), nicméně bude zachována kombinovatelnost projektů.

 

Aktuality

Od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021 je vyhlášena kontinuální výzva.

Mezi podporovanými opatřeními i podpora zelených střech a odpadní vodu a to jak pro novostavby tak na stávající rodinné a bytové domy

 

 

Celková alokace do roku 2020

Program je financován z výnosů dražeb emisních povolenek a předpokládané příjmy od roku 2015 do roku 2020 se předpokládají na úrovni zhruba 27 miliard Kč.

 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, tedy např.:

 

Podporovaná opatření

 

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

·         dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

Podmínky podpory

Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry

 

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

Podoblast podpory

B.1

Podoblast podpory

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A

[kWh.m-2.rok-1]

≤ 90

≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U

[W.m-2.K-1]

≤ Upas

≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,22

≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 

n50

[1.h-1]

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max

[°C]

≤ θai,max,N

≤ θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

Ano

Ano

 

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

 

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

 

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2

 

Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

    o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,

 

    jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč,

 

    pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč.

 

    všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Základní informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Administrující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: pro rodinné domy celá ČR, pro bytové domy pouze území hl. m. Prahy

Více na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016