Nová zelená úsporám - renovace BD Praha

Stručný popis


Podpora je určena pro vlastníky bytových domů v Praze na opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

 

Aktuality

Od 15. 3. 2016 do 31. 12. 2021 je vyhlášena kontinuální výzva.

 

Celková alokace do roku 2020

Program je financován z výnosů dražeb emisních povolenek a předpokládané příjmy od roku 2015 do roku 2020 se předpokládají na úrovni zhruba 27 miliard Kč.

 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci bytových domů, tedy např.:

Podporovaná opatření 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

Podpora zelených střech a systémů hospodaření s vodou

Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Administrující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: pro rodinné domy celá ČR, pro bytové domy pouze území hl. m. Prahy

Více na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016