Nová zelená úsporám - Pro renovace rodinných domů


Stručný popis

Jde o program na podporu úspor energie v rodinných domech na území celé České republiky. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Podpora výměny zdrojů byla přesunuta do Operačního programu Životní prostředí (tzv. "kotlíkové dotace", které budou spravovat jednotlivé kraje), nicméně bude zachována kombinovatelnost projektů.

 

Celková alokace do roku 2020

Program je financován z výnosů dražeb emisních povolenek a předpokládané příjmy od roku 2015 do roku 2020 se předpokládají na úrovni zhruba 27 miliard Kč.

 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, tedy např.:

·         fyzické osoby podnikající i nepodnikající,

·         města a obce včetně městských částí,

·         podnikatelské subjekty.

 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Podporovaná opatření

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

    dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

    podporována dílčí i komplexní opatření

 

C. Efektivní využití zdrojů energie

    dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

    na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

    na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

    na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Jako doplněk je poskytována podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy.

Žádosti o podporu je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Podmínky podpory

Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry

 

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] A.0 A.1 A.2 A.3  
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizacineboPrůměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy EA
[kWh.m-2. rok-1] bez požadavku ≤ 90 ≤ 55 ≤ 35  
nebo  
Uem 
[W.m-2.K-1]  
≤ 0,95 Uem,R ≤ 0,85 Uem,R ≤ 0,75 Uem,R  
Měně stavební prvky obálky budovy U 
[W.m-2.K-1] U ≤ 0,9*Urec dle požadavku ČSN 73 0540-2a vyhl. č. 78/2013 Sb.  
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření [%] ≥ 20 % ≥ 40 % ≥ 50 % ≥ 60 %  
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.4 [-] Ne Ne Ne Ano  

Jedná-li se o památkově chráněnou budovu a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN.

 

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1(Kč/m2) A.2(Kč/m2) A.3(Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

 

Památkově chráněné budovy:

Je-li budova památkově chráněna a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy.

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m-1.K-1, zateplení konstrukce ze strany interiéru, výroba replik/repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů. O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje Fond.

 

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

 

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III:

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce.

 

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištěn odborného technického dozoru 

 

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

 

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

 

podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek,

 

 

 

 Podporované typy zdrojů:

Podoblastpodpory Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (spolu se zateplením) C.2 (bezzateplení)
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000

 

 

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 

podporována instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,

 

 

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000

 

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.1 C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u[kWh.rok-1] Bez požadavku ≥ 2200
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u[kWh.m-2.rok-1] ≥ 350 ≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez    požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury  [l.m-2] ≥ 45 ≥ 45

 

   Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženémk instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6
Celkový využitelný energetický zisk ze systému          Qss.u[kWh.rok-1]             ≥ 1700     ≥ 1700 ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%]       70      70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80 - -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,75 1,75

 

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 

 

Dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

 

Podporované typy systémů:

 

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 

 

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4, je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč; v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje, environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

 

Podpora zelených střech a systémů hospodaření s vodou

Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována ve výši až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systému. Maximálně lze takto získat až 15 000 Kč na jeden rodinný dům. U bytových domů je poskytována fixní dotace 5 000 Kč na bytovou jednotku.

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Administrující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: pro rodinné domy celá ČR, pro bytové domy pouze území hl. m. Prahy

Více na http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016