Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl 5.1:  Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

Stručný popis

V tomto specifickém cíli budou podpořeny projekty na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru jako jsou školy, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, úřady apod. Od projektů bude vyžadováno dosažení určité úrovně energetické náročnosti a dále budou projekty hodnoceny podle dosažené míry úspory energie, emisí CO2, dosažených tepelně-izolačních vlastností obálky budovy a měrné finanční náročnosti na renovaci. Čím kvalitnější renovace bude a čím vyšší budou dosažené úspory energie, tím vyšší bodové hodnocení žadatel za projekt obdrží. Bodově zvýhodněny jsou také projekty kombinující využití metody Energy Performance Contracting pro realizaci technologických opatření. V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt 35 až 50 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %.

 

Celková alokace na programové období

509 mil. euro, zhruba tedy 13,5 miliardy Kč

 

Podporované aktivity

 

V rámci renovace budov definovaných příslušným zákonem jako kulturní památka nebo renovace budov, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Ostatní budovy musí projít celkovou energeticky úspornou renovací.

 

B. Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Úvěr na kofinancování projektu

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 70. výzvou OPŽP. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky ní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

 

Vybrané podmínky přijatelnosti:

 

Způsobilé výdaje

 

Dále je nastaveno omezení způsobilých investičních (realizačních) výdajů u vybraných opatření jako maximální částka na jednotku opatření (výkon zdroje, metr čtvereční systémové hranice ap.).

 

Alokace

Plánovaná alokace prostředků na 100. výzvu: 3 000 000 000 Kč

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: celá ČR

Více na http://www.opzp.cz/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016