Operační program Životní prostředí (OPŽP) - Pro novostavby veřejných budov.

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Stručný popis

V tomto specifickém cíli budou podpořeny novostavby veřejných budov v pasivním standardu. 

Aktuality

Aktuální výzva je vyhlášena. Pro žadatele zejména z řad obcí, krajů, svazků obcí a školských zařízení je připraveno půl miliardy korun, o které mohou žádat až do konce října 2019.

 

Celková alokace na programové období

20 mil. euro, zhruba tedy 0,5 miliardy Kč

Příjemci

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení.

Podporované aktivity

Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Bonifikace bude poskytnuta projektům v území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dříve bylo možné získat dotaci pouze na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu, nově na celou stavbu, a to až do výše 30 % ze způsobilých výdajů, max. ale 50 milionů korun.

Aktuální výzvy

Plánovaná alokace prostředků na 1. výzvu: 235 mil. Kč

Více informací o aktuální výzvě zde http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva

 

Další informace

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

Cílové území: celá ČR kromě hl. m. Prahy (prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který neumožňuje podporu bohatých regionů)

Více na http://www.opzp.cz/

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016