• »
  • Operační program Praha – pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu ČR

Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

Specifický cíl 2.1: Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení

Stručný popis

Podpora ze specifického cíle 2.1 je určena na realizaci úspor energie ve veřejných budovách na území hlavního města Prahy. Budou podporována kvalitní opatření, vč. inteligentních systémů řízení. Oproti OPŽP, se kterým je na území hl. m. Prahy překryv, bude podpořeno méně budov, ale realizovaných exemplárním způsobem. Podrobnosti se mohou ještě změnit během přípravy konkrétních podmínek.
 

Celková alokace na programové období

60 mil. euro na celou prioritní osu, na specifický cíl 2.1 se předpokládá alokace zhruba 900 mil. Kč.

 

Příjemci

Podporované aktivity

Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov.

Projekty přeměny v inteligentní budovy mají přitom zahrnovat tyto akce:

 

Další informace

Řídící orgán: Magistrát hl. m. Prahy

Cílové území: hlavní město Praha

Více na http://www.oppraha.cz

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Praha

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016