Bytový dům - Výměna zdroje

Plánujete výměnu zdroje v bytovém domě?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Integrovaný regionální operační program

Aktuální výzva byla vyhlášena v lednu 2018 a potrvá do listopadu 2019.

V březnu 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj zjednodušilo podmínky. Posouvá se limit veřejných zakázek pro jednodušší režim na 20 milionů korun celkové investice, účinnost byla od 1. května 2017. Dále byla zjednodušena další administrativa ve specifických pravidlech pro žadatele, která byla vztažena i na rozpracované žádosti. Od června 2017 mají možnost žádat i bytová družstva jako správci i za vlastníky, kterými jsou zčásti fyzické osoby nepodnikající. 

Stručný popis

Podpora ve specifickém cíli 2.5 bude poskytována na realizaci úspor energie v bytových domech mimo území hl. m. Prahy. Podpořeno bude zateplení, výměna zdroje i další související opatření. U projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 – 40 %, stoupla podpora oproti předchozí výzvě z 25,5 % na 30 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 % – původně to bylo 32,3 %. Bude podpoře celková renovace budovy i dílčí opatření (ty ale s vyšším požadavkem na kvalitu měněných prvků). Bude podpořena také samostatná výměna zdroje a instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Památkově chráněné objekty budou mít odpovídající snížené požadavky na energetickou náročnost měněných prvků.

Příjemci

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících.

 

Podporované aktivity

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • apod.

Stav alokace výzvy k 6. 6. 2018:
- finanční objem žádostí o podporu v procesu hodnocení (pouze příspěvek EU) - 65 899 535 Kč
- finanční objem žádostí s pozitivním ukončeným hodnocením (pouze příspěvek EU) - 2 255 615 213 Kč
- zbývací alokace výzvy (pouze alokace EU) - 1 178 845 233 Kč

Zobrazit podrobnosti

Nová zelená úsporám

Program na podporu úspor energie v rodinných domech je možno čerpat do 31.12.2021.

Stručně o programu
 
Jde o program na podporu úspor energie v bytových domech na území hl. m. Prahy. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření.
 

Příjemci podpory

Vlastníci nebo stavebníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Podporovaná opatření

 • zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) apod. 

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích.

Zobrazit podrobnosti

Program Jessica

Do konce roku 2015 byly žádosti o úvěry přijímány v režimu náhradních projektů a následně financovány z již splacených finančních prostředků předchozích žadatelů.

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů.
 • Zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení.

Způsobilé výdaje:

 

Například

 • Zateplení domu - zateplení obvodových stěn/pláště domu, výměna oken a vnějších dveří, zateplení střechy, spodního obytného podlaží či vstupních prostor, zateplení vnitřních konstrukcí budovy.
 • Rekonstrukce či modernizace jednotlivých konstrukčních částí – atiky, lodžie, výměna balkonů, zábradlí, rekonstrukce či modernizace společných prostor – chodby, schodiště, střecha.
 • Odstranění statických poruch – nosné zdi, základové zdi, stropní konstrukce.
 • Apod.

 

Výše úročení úvěrů:

 • Úvěry s dobou splatnosti do 10 let: referenční sazba Evropské unie.
 • Úvěry s dobou splatnosti od 10 do 20 let: referenční sazba Evropské unie + 1 % p. a. (pro oblast sociálního bydlení zde platí souhrnná úroková sazba 1,5 % p. a.).
 • Úvěry s dobou splatnosti od 20 do 30 let: referenční sazba Evropské unie + 2 % p. a. (pro oblast sociálního bydlení zde platí souhrnná úroková sazba 2 % p. a.).
Zobrazit podrobnosti

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016