Rodinný dům - Výměna zdroje

Plánujete výměnu zdroje rodinného domu?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Nová zelená úsporám

Je vyhlášena kontinuální výzva, žádosti tak lze podávat kdykoliv až do roku 2020.

Stručný popis

Jde o program na podporu úspor energie v rodinných domech na území celé České republiky. Podpora je poskytována v několika úrovních podle dosažené energetické náročnosti budovy po realizaci opatření. Podpora výměny zdrojů byla přesunuta do Operačního programu Životní prostředí (tzv. "kotlíkové dotace", které budou spravovat jednotlivé kraje), nicméně bude zachována kombinovatelnost projektů.

Příjemci podpory

  • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, tedy např.:
  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
  • města a obce včetně městských částí,
  • podnikatelské subjekty.

 

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Podporovaná opatření

Dotace se poskytuje buď na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (např. zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy - oblast A) nebo na Efektivní využití zdrojů energie (např. na výměnu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, rekuperační jednotku apod.)

 

 

Výše dotace:

Částečná renovace: od 100 000 - 250 000 Kč na objekt

Komplexní renovace: od 300 000 - 700 000 Kč na objekt

Podle celkové kvality energeticky úsporných opatření se dotace na zateplení pohybuje od 500 - 800 Kč na m2, na okna 2100 - 3800 Kč na m2, na podlahy 700 - 1200 Kč na m2, na stropy 330 - 550 Kč na m2. Na kotle, tepelná čerpadla či fotovoltaiku je maximální výše příspěvku 100 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti

Operační program Životní prostředí

16.3.2017 Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně.

Stručný popis

Jde o takzvané kotlíkové dotace. Je podporována výměna nekvalitních lokálních topenišť zejména na uhlí za nové zdroje odpovídající budoucím požadavkům na účinnost a emise těchto zdrojů. Žadateli do programu jsou kraje, ty budou následně rozdělovat prostředky vlastníkům domů. Každý kraj může ve svém programu podmínky mírně modifikovat, základní rámec daný programem a výzvou bude zachován. Každý koncový příjemce podpory bude muset prokázat dosažení jistých úspor energie, a to buď a) kombinací výměny kotle s renovací z programu Nová zelená úsporám v části A, b) prokázáním, že dům již byl zrenovován (dosažení určité energetické náročnosti), c) realizací některého z nabízených mikroopatření.

Příjemci

Vlastníci rodinných domů.

 

Podporované aktivity

  • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek.
  • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo.
  • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev).
  • Instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek.

Plánovaná alokace finančních prostředků na 2. výzvu:

3,4 miliardy korun. Ty je následně přerozdělí mezi občany prostřednictvím svých krajských výzev. Pro domácnosti to značí další šanci získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Výše dotace

Až 80 % (v některých krajích dále přispívají krajské úřady a výše dotace může být téměř 100 %)

Zobrazit podrobnosti

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016