Veřejná budova - Renovace mimo Prahu

Plánujete renovaci veřejné budovy mimo Prahu?

Níže se dozvíte, které dotační tituly jsou pro vás vhodné, zda je program otevřen, kdo může o podporu žádat a jak.

Operační program Životní prostředí

Program otevřen. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat od 1. března 2018 do 31. ledna 2019. Výzva je vypsána jako průběžná s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 000 000 000 Kč. Ty půjdou na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov. Dále jsou podporovány i dílčí realizace zateplení. Šanci získat dotaci tak mají například i majitelé veřejných budov, kteří už vyměnili okna a chtěli by ještě zateplit fasádu. Výše dotace se v takovém případě bude odvíjet od výše dosažených úspor. Zejména menší obce či města pak určitě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat i o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, kterou mohou pokrýt zbylé náklady na renovaci budov. 

 

 

 

 

Stručný popis

V nové výzvě zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov jsou také zcela nové podmínky, které jsou pro vlastníky budov daleko atraktivnější. Dotacemi mohou nově pokrýt 35 - 50 % z celkových způsobilých výdajů, což může být pro řadu obcí a měst velice zajímavé. U projektů zaměřených na instalaci nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, a to jak u nových projektů, tak v již zateplených budovách, se může dotace vyšplhat dokonce až na 70 %.

Podporované aktivity

Například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, nucené větrání apod.

Celková alokace na programové období

509 mil. euro, zhruba tedy 13,5 miliardy Kč

Zobrazit podrobnosti

Program EFEKT

Program EFEKT je vyhlašován každoročně již od roku 2008 a v roce 2017 doznal podstatných změn. Velkou změnou bylo nové znění textu programu, který platí pro pětileté období 2017-2021 s tím, že rozpočet na toto období by měl být v objemu 750 mil. Kč. Ke znění programu začaly být pro rok 2017 vyhlašovány samostatné výzvy k podání žádostí o dotace podle jednotlivých aktivit uvedených ve znění programu, a tak tomu bude i pro další období.

Program Ministerstva průmyslu a obchodu podporuje realizaci úspor energie ve veřejném osvětlení, rekonstrukce otopné soustavy, energetický management a metodu EPC, poradenství EKIS, vzdělávání, propagaci a pilotní projekty.

 

Dotace z programu EFEKT může byt poskytnuta různým subjektům, přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit.

Pro rok 2018 došlo k naprosto zásadní změně v termínech. Vyhlášení téměř všech samostatných výzev v rámci jednotlivých aktivit bylo provedeno 10. října 2017 s tím, že žádosti o dotace pro rok 2018 bylo nutné podat nejpozději do 15. prosince 2017.

Zobrazit podrobnosti

Národní program Životní prostředí

Zahájení příjmu Žádostí: 14. prosince 2015 Ukončení příjmu Žádostí: 31. prosince 2016 ve 14:00

Stručný popis

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, specifický cíl (dále jen „SC“) 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat subjekty dle dosud vyhlášené výzvy v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osy 5, SC 5.1, a to:

  • kraje,
  • obce/města
  • dobrovolné svazky obcí, 2/8
  • státní organizace,
  • veřejné výzkumné instituce,
  • městské části hl. města Prahy,
  • příspěvkové organizace zřizované územně samosprávními celky (Zákon č. 250/2000 Sb.),
  • vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby1 ,
  • nestátní neziskové organizace2 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
  • církve a náboženské společnosti a jejich svazky

Alokace prostředků pro výzvu

Celkem 500 000 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti

Příklady z praxe

Mateřská škola 

 Před rekonstrukcí Po rekonstrukci
Dotační titulOPŽP
Orintační uznatelné náklady 3 740 000 Kč  
Výše dotace (pro období 2014 - 2020) 1 500 000 Kč (40 %)

 

 
 Úspora energie po realizaci 74 %
Měrná potřeba energie po realizaci [kWh/m2.a] 25  
Dosažená klasifikační třída dle PENB B  
Roční úspora provozních nákladů 184 000 Kč  

Popis opatření
Jedná se o projekt komplexní renovace objektu mateřské školy dle zásad pasivních domů. V rámci projektu byly zatepleny obvodové stěny tepelnou izolací z šedého polystyrenu v tl. 240 mm. Proběhla výměna původních oken a dveří za nová plastová s tepelně-izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla Uw = 0,85 W/(m2.K), okna byla vysezena na vnější líc fasády a optimalizována byla jejich otevíratelnost. Stávající skladba ploché střechy byla doplněna o 150 mm tepelné izolace z pěnového polystyrenu. Instalován byl systém řízeného větrání s rekuperací tepla s celkovou průměrnou účinností η = 84 %. V poslední fázi realizace byla osazena regulační technika otopné soustavy a soustava byla thermohydraulicky vyvážena. Zdroj: Porsenna

 

Zobrazit všechny příklady

Webový portál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Program Efekt.

Všechny prává vyzhrazena www.renovujdum.cz © 2016